1. Hyfforddiant staff

Arwyddocâd yr hyfforddiant

Mae Swyddogion Tai yn aml mewn sefyllfa dda i wneud ymholiadau i ddiogelwch a lles eu tenantiaid. Fodd bynnag, mae angen rhywfaint o wybodaeth a sensitifrwydd wrth wneud ymholiadau lles.

Mae cwblhau ymyriadau fel asesiad risg DASH hefyd yn gofyn am arbenigedd penodol. Mae sicrhau bod staff wedi'u hyfforddi'n briodol yn hanfodol wrth greu'r amgylchedd cywir i ddatgelu camdriniaeth.

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) yn cynnig canllawiau ar gyfer hyfforddi staff mewn sefydliadau anarbenigol ar gam-drin domestig:

  • Sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi i adnabod arwyddion o gam-drin domestig ac ymateb yn gynnil
  • Darparu hyfforddiant penodol i staff ofyn am gam-drin domestig mewn modd a fydd yn fwy tebygol o wahodd datgeliad o gamdriniaeth
  • Sicrhau bod datblygiad personol parhaus yn cynnwys hyfforddiant ar gam-drin domestig
  • Sicrhau fod staff yn deall sut mae cam-drin domestig yn effeithio ar blant a phobl ifanc, a’u cyfeirio lle bo angen
  • Sicrhau bod rhai staff yn derbyn hyfforddiant uwch ac y gallant ymgymryd ag asesiad risg, cynllunio diogelwch a chysylltu ag asiantaethau arbenigol