3. Gwella Diogelwch

Y mae camau y gall landlordiaid cymdeithasol eu cymryd i alluogi tenantiaid i aros yn eu cartref, pan fyddent fel arall yn ffoi i osgoi cam-drin domestig.
Amrywiaeth o gamau y gall landlordiaid cymdeithasol eu cynnig i denantiaid i’w galluogi i deimlo yn fwy diogel a chael mwy o reolaeth ar y sefyllfa yw Diogelwch a Lloches yn y Cartref (SASH).
Gall ymyrraeth brydlon gan landlordiaid cymdeithasol ac asiantaethau eraill arwain at weld pobl yn osgoi gorfod gadael cymaint (eu cartref, eu cymuned, bod yn agos at deulu a ffrindiau, cadw plant yn yr un ysgol) er mwyn osgoi’r gamdriniaeth sy’n cael ei chyflawni yn eu herbyn.
Gall gweithdrefnau SASH leihau’r nifer o bobl sy’n mynd yn ddigartref, yn ogystal â lleihau’r nifer o bobl sy’n mynd i lety dros dro neu sy’n newid ardal. Gall hefyd leihau costau sy’n gysylltiedig ag eiddo wedi ei adael a foids. Mae’r camau hyn hefyd yn cyd-fynd â swyddogaeth rheoli tai landlordiaid cymdeithasol.
Gall camau SASH gael eu cynnig i denantiaid yn ogystal â’u cyfeirio at asiantaeth arbenigol i gynllunio diogelwch unigol, i gael cefnogaeth barhaus a/neu raglenni fel y Rhaglen Ryddid a chynghori. Gallant gynnwys:

  • Landlord cymdeithasol yn rhoi pecyn SASH
  • Staff tai yn rhoi gwybodaeth i denantiaid am wella diogelwch personol cychwynnol
  • Staff tai yn cyfeirio at ddarparwr arbenigol i ddatblygu cynllun diogelwch unigol
  • Landlord cymdeithasol yn cynnig cymorth ychwanegol i wella diogelwch
  • Archwilio newid eiddo/ neu drosglwyddo a rhoi cefnogaeth gyda materion tenantiaeth

Gall yr ymyraethau gan landlordiaid cymdeithasol hefyd gynnwys defnyddio datrysiadau cyfreithiol i wneud y tramgwyddwyr yn atebol am eu gweithredoedd - darllenwch ragor am hyn yn Haen 1, Blaenoriaeth 4, ‘Ymateb i Dramgwyddwyr’.
Dylai staff gyfeirio at bolisi a gweithdrefnau'r sefydliad ei hun i ddeall pa gamau SASH sy’n berthnasol