4. Diogelu Staff

Pam bod polisi cam-drin domestig yn y gweithle yn bwysig
Mae’r Arolwg Trosedd ar gyfer Cymru a Lloegr yn nodi y bydd 30% o fenywod a 16.3% o ddynion yn profi cam-drin domestig yn ystod eu bywyd (Arolwg Trosedd 2015)  O ganlyniad mae’n debygol y bydd gan bob gweithle staff sydd wedi profi camdriniaeth, yn ogystal â chyflogeion sy’n gyflawnwyr.
Bydd nifer o’r rheini sy’n profi camdriniaeth yn cael eu targedu yn y gwaith.  Mae’n bwysig bod cyflogwyr yn cymryd camau gweithredu effeithiol yn y gweithle i ddiogelu eu cyflogeion ac i sicrhau bod eu cyflogeion yn teimlo’n ddiogel ac yn gwybod bod cymorth ar gael.   Gall incwm sefydlog fod yn allweddol i sicrhau bod dioddefwr/goroeswr yn cynnal annibyniaeth ariannol a chyfleoedd i ddianc oddi wrth sefyllfa camdriniol.   Ar gyfer rhai gweithwyr efallai mai’r gweithle yw'r un lle diogel a all ddarparu porth i gael mynediad at gymorth a chefnogaeth arbenigol.

‘If it were not for my employer, I would not be alive today’ (The Guardian 2013)

• Mae cael polisi a chanllawiau effeithiol yn y gweithle yn sicrhau ein bod ni fel landlordiaid cymdeithasol yn
• Gweithredu ein dyletswydd i sicrhau iechyd a diogelwch ein gweithwyr yn y gweithle
• Gyflogwr cefnogol, yn unol â’n gwerthoedd
• Dangos ein bod yn gwerthfawrogi ac yn buddsoddi yn ein gweithlu
• Diogelu rhag niwed i enw da ac yn ymateb yn briodol i ddioddefwyr/cyflawnwyr
• Gwneud ein rhan i ddylanwadu ar newid cymdeithasol a dylanwadu agweddau
• Ymateb i gam-drin domestig yn y gweithle

Mae camau syml y gall rheolwr a chydweithwyr eu cymryd fel bod yn ymwybodol o arwyddion rhybudd, gwrando, dangos empathi, a phryder.  Dylai’r polisi yn y gweithle amlinellu’r hyn y gall cyflogwyr ei ddarparu ac amlinellu’r mathau o fesurau diogelwch y gallant eu rhoi ar waith.
Yn ychwanegol, dylai’r canllaw polisi i reolwyr a chydweithwyr gynnwys gwybodaeth ar gefnogi a rheoli gweithiwr sy’n profi cam-drin domestig.  Byddem hefyd yn argymell hyfforddi rheolwyr ar y polisi yn y gweithle.
Rydym wedi cynnwys sampl o bolisi a chanllawiau yn y gweithle, a hefyd rhestr wirio polisi fel man cychwyn ar gyfer adolygu polisïau a gweithdrefnau cyfredol.

Codi ymwybyddiaeth yn y gweithle
Unwaith y bydd polisi yn y gweithle ar waith, mae’n bwysig sicrhau bod cyflogeion yn ymwybodol ohono.  Mae cyflwyno polisi newydd neu ddiweddaru polisi cyfredol yn amser delfrydol i lansio ymgyrch ymwybyddiaeth.