2.4 Pobl sy’n Fwy Agored i Niwed

Mae rhai nodweddion fel anabledd ac oedran yn gallu cynyddu pa mor agored i niwed yw unigolyn, yn arbennig pan fydd lefel o ddibyniaeth yn barod. Gall peidio â siarad Saesneg a bod ar gyrion cymdeithas hefyd fod yn ffactorau.
Gall priodas trwy orfodaeth, troseddau ar sail anrhydedd ac anffurfio organau rhywiol merched greu risgiau ychwanegol sylweddol a gwneud dioddefwyr yn fwy agored i niwed. Gall y ffurfiau yma o gam-drin gyd-fynd â rhywfaint o dderbyniad diwylliannol a chydgynllwynio, nid yn unig o fewn y teulu agosaf, ond weithiau ymhlith y teulu estynedig a’r gymuned yn ehangach.
Nid yw llawer o ddioddefwyr y troseddau hyn yn gallu defnyddio adnoddau a chefnogaeth yn eu cymuned i wella eu gwytnwch, a dwyn y gamdriniaeth i ben yn y pen draw. Gall unigolion orfod wynebu troi eu cefnau ar eu teulu a’u cymuned, a gadael popeth y maent yn ei adnabod, er mwyn dianc rhag y gamdriniaeth.
Yn aml bydd y tramgwyddwyr yn manteisio ar ba bynnag wendid y gallant, felly mae cydnabod y gall pobl wynebu rhwystrau ychwanegol wrth geisio cael mynediad at gefnogaeth neu help yn hanfodol.
Gall enghreifftiau eraill gynnwys tramgwyddwyr yn manteisio ar wendid rhywun oherwydd ei statws mewnfudo neu gyfeiriadedd rhywiol; gan gyfuno ymddygiad sy’n rheoli neu orfodol â gweithgaredd rhywiol trwy orfodaeth i sarhau'r dioddefwr a lleihau’r risg y bydd yn chwilio am help.