2.5 Creu’r amgylchedd cywir

Cred y partneriaid Byw Heb Ofn, fel landlordiaid cymdeithasol, bod gennym rôl hanfodol i’w chwarae wrth gefnogi tenantiaid i gael mynediad at y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen.
Mae’r cynnydd yn amlygrwydd achosion cam-drin domestig ymhlith landlordiaid cymdeithasol yn Ne Ddwyrain Cymru o ganlyniad i gynllun rhannu gwybodaeth gan Heddlu Gwent a elwir yn Alwad Cynhadledd Cam-drin Domestig Dyddiol. Trwy hyn mae landlordiaid cymdeithasol ac asiantaethau eraill wedi cael gwell dealltwriaeth o amlygrwydd cam-drin domestig mewn eiddo tai cymdeithasol.
Yng Ngwent, dysgodd partneriaid Byw Heb Ofn y gellir goresgyn pryderon am ddiogelwch a phroblemau eraill cysylltiedig trwy wneud ymholiadau sensitif cyson, gan roi gwybodaeth berthnasol, a chefnogaeth gyda materion yn gysylltiedig â thenantiaeth. Ni fydd pawb yn datgelu problemau i ni nag yn defnyddio ein cefnogaeth, ond mae’n hanfodol creu cyfleoedd i bobl wneud hynny pan fydd dioddefwyr yn barod i ddatgelu’r gamdriniaeth, iddynt gael y wybodaeth a’r gefnogaeth y mae arnynt eu hangen i weithredu.
Mae camau y gall staff eu cymryd trwy ymgyfarwyddo ag adrannau fel ‘Adnabod yr arwyddion’, i gefnogi tenant sydd dan amheuaeth o fod yn dioddef cam-drin domestig neu y gwyddys ei fod yn diodddef. Ar y cyd gyda hyfforddiant addas, gobeithir y bydd yr offeryn hwn yn galluogi staff tai i deimlo yn fwy hyderus wrth gefnogi tenantiaid sy’n profi cam-drin domestig.