3. Mecanweithiau ar gyfer Ymyrraeth Gynnar

Mae ymyrraeth gynnar yn hanfodol wrth sicrhau bod gwasanaethau priodol yn cael eu cynnig i'r rhai sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig.

Mae adnabod yr arwyddion a'r mesurau cychwynnol yn helpu i atal digwyddiadau rhag cynyddu, a gallant fod yn effeithiol i sefydliadau.

Ar draws Cymru, mae ystod o fecanweithiau ymyrraeth aml-asiantaethol, sydd â rôl bwysig wrth hwyluso ymyrraeth gynnar. Mae'r rhain yn cynnwys Cynhadledd Ffôn Cam-drin Domestig Gwent, (DACC), a'r Hwb Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu (MASH) yn Rhondda Cynon Taf.

Fel landlordiaid cymdeithasol mae'n bwysig ein bod yn cymryd rhan mewn unrhyw drefniadau lleol ar gyfer ymyrraeth gynnar. Efallai y bydd angen i landlordiaid cymdeithasol ddatblygu perthnasoedd gydag asiantaethau eraill, gan godi ymwybyddiaeth am sut y gall landlordiaid cymdeithasol gynorthwyo, a'r potensial ar gyfer rhannu gwybodaeth briodol.

Mae gan brosesau mewnol eraill swyddogaeth bwysig hefyd mewn ymyrraeth gynnar, er mwyn sicrhau bod:

• staff wedi'u hyfforddi'n briodol
• systemau effeithiol ar gyfer casglu data
• polisïau a gweithdrefnau ymarferol yn cael eu gweithredu