4. Polisïau a Gweithdrefnau

Mae polisïau, gweithdrefnau a systemau sefydliadol yn dylanwadu'n gryf ar sut yr ydym yn ymateb i denantiaid sy'n profi cam-drin domestig.

Mae strategaethau effeithiol yn arwain staff yn gyfreithlon ac yn foesegol trwy'r ymyriadau a ganiateir a'r adnoddau sydd ar gael.

Mae systemau ar gyfer cofnodi gwybodaeth hefyd yn effeithio ar ganlyniadau i denantiaid sy'n profi cam-drin domestig. Rhaid i ddatblygu systemau TG a meddalwedd gael eu symleiddio, yn ymatebol ac yn addas i'r diben; yn unol â rôl newidiol landlordiaid cymdeithasol, mae hon yn broses barhaus.

Enghraifft o ymarfer - Polisi Cam-drin Domestig Cymdeithas Dai Sir Fynwy

Mae Cymdeithas Dai Sir Fynwy (CDSF), wedi datblygu a gweithredu dogfen bolisi a gweithdrefnau cyfunol sy'n rhoi gwybodaeth i staff ar:

• Cefnogaeth
• Diogelwch eiddo
• Rheoli tenantiaeth - tenantiaeth un person (troseddwr), tenantiaeth un person (dioddefwr) a chyd-denantiaeth (perthynas yn torri)
• Ôl-ddyledion rhent
• Gwaith trwsio y gellir cael ailgodi tâl amdano
• Ymddygiad gwrthgymdeithasol a cham-drin domestig
• Rheoli Perfformiad
• Rheoli risg staff
• SharePoint
• MARAC
• Cyfle cyfartal ac amrywiaeth

I gefnogi staff ymhellach mae CDSF wedi creu atodiad helaeth sy'n adnabod ac yn rhoi mynediad hawdd i'r ffurflenni perthnasol, ynghyd â gwybodaeth gefndirol. Mae'n cynnwys:

• Canllawiau arfer da mewn perthynas â chyfweld dioddefwyr / goroeswyr
• Llwybrau cyfeirio ac asiantaethau cefnogi
• Ffurflen cam-drin domestig
• Offeryn asesu risg SaveLives ar gam-drin domestig, stelcian ac aflonyddu
• Canllawiau ar gyfer cyfeirio MARAC
• Trosolwg cynllunio diogelwch
• Defnydd o wyliadwriaeth - datganiad o fwriad
• Canllawiau statudol ar ymddygiad o reoli neu orfodi o fewn perthynas teuluol
• Ffurflen gyfeirio MARAC