6. Codi Ymwybyddiaeth

Lle mae cefnogaeth a all o bosib achub bywyd ar gael gan landlord cymdeithasol, mae’n bwysig sicrhau bod tenantiaid yn cael gwybod bod cefnogaeth ar gael.
Yn ychwanegol, mae’n bwysig codi ymwybyddiaeth ymhlith asiantaethau eraill (sydd o bosib yn cefnogi tenantiaid) o’r mathau o gefnogaeth a chymorth y mae modd i landlordiaid cymdeithasol ei ddarparu. 
Bydd pobl yn dioddef yn dawel oni ba eu bod yn cael y dewrder i siarad.  Mae angen iddynt wybod nad ydynt ar eu pennau eu hunain a bod cefnogaeth ar gael i’w cynorthwyo i gymryd rheolaeth o’u bywydau.
Yn ogystal ag amlygu’r mater ei hun a’r gefnogaeth sydd ar gael gan eu landlord cymdeithasol, mae angen rhannu gwybodaeth ar ymhle y gall pobl gael mynediad at gymorth a chefnogaeth.
Mae gan Cymorth i Fenywod Cymru adnodd sy’n tynnu sylw at wasanaethau arbenigol a all fod ar gael yn lleol.   Gellir canfod y dudalen we yma:           

http://www.welshwomensaid.org.uk/information-and-support/find-your-local..

Ymgyrchoedd Cenedlaethol

Mae posteri codi ymwybyddiaeth gyda rhif llinell gymorth 24 awr Byw Heb Ofn Cymru Gyfan (Llinell Gymorth Cam-drin Domestig yn flaenorol); mae ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol yn ffordd effeithiol o sicrhau bod gwybodaeth yn weladwy i bob aelod o staff ac ymwelwyr ac yn galluogi pobl i wneud nodyn o rif y llinell gymorth heb dynnu sylw.   
Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru Gyfan ar gael 24 awr, a gall ddarparu cefnogaeth gychwynnol dros y ffôn (i oroeswyr a phobl broffesiynol), yn ogystal ag adnabod ac atgyfeirio pobl i loches mewn argyfwng sydd ar gael (unrhyw le yn y DU), yn ogystal â mathau eraill o ddarpariaeth gwasanaeth arbenigol lleol.
Syniadau eraill ar gyfer dangos manylion o’r cymorth sy’n cael ei ddarparu i denantiaid drwy VAWDASV neu Byw Heb Ofn yw trwy gefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol fel Rhuban Gwyn.   Gall hyn gynnwys cerbydau cwmni, llofnodion e-bost, ac erthyglau yn newyddlenni tenantiaid sy’n dangos yr arwydd rhuban gwyn a/neu linell gymorth genedlaethol i anfon neges glir i denantiaid.