7. Gwella Diogelwch (SASH)

Mae’r cynnydd yng ngwelededd achosion cam-drin domestig o fewn tai cymdeithasol yng Ngwent (oherwydd prosesau rhannu gwybodaeth amlasiantaeth), wedi sbarduno nifer o newidiadau a datblygiadau yn y modd y mae landlordiaid cymdeithasol yn ymateb ac wedi dod i ddeall y mater.

Mae partneriaid Byw Heb Ofn wedi dod i ddeall bod rhannu gwybodaeth berthnasol â thenantiaid, cyfeirio priodol, defnyddio pecynnau lles a mesurau Diogelwch a Noddfa yn y Cartref (Safety and Sanctuary at Home - SASH) fel mater o drefn, darparu cymorth gyda phryderon eraill yn ymwneud â thenantiaethau, yn aml gellir goresgyn nifer o bryderon am ddiogelwch sydd angen sylw ar unwaith a phryderon eraill gyda’n cefnogaeth.   Rydym o’r farn bod hyn yn ei dro wedi galluogi mwy o’n tenantiaid i aros yn eu cartref. 

Rydym o’r farn fel landlordiaid cymdeithasol bod gennym rôl hanfodol o ran cefnogi tenantiaid i aros yn eu cartref a chynnal tenantiaethau lle’n bosibl.
Pan mae teuluoedd yn derbyn cefnogaeth i aros yn eu cartref eu hunain, mae modd iddynt barhau i gael mynediad at adnoddau gwerthfawr o fewn eu cymuned.  Mae hyn yn ei dro yn lleihau’r gost yn sylweddol i’r pwrs cyhoeddus o ran ail-gartrefu teuluoedd mewn llety dros dro (NICE, 2014).   Gyda chefnogaeth amserol, gellir hefyd lleihau’r costau i landlordiaid cymdeithasol sy’n gysylltiedig gyda symud i eiddo arall (tai gwag), ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, trwsio, cynnal a chadw.   

Yma, rydym yn ystyried beth arall sydd o bosib ei angen i gefnogi SASH a defnyddio mesurau ac ymyriadau SASH. 

Gweler isod enghraifft o astudiaeth achos Linc Cymru o’u gwaith gwella diogelwch gyda thenantiaid.

Dyraniad Cyllideb

Yn Haen 1, Blaenoriaeth 3 rydym yn amlinellu defnydd Caerffili Housing o becynnau lles (pecynnau SASH.)  Mae angen adnoddau ar gyfer ymyriadau fel hyn, ynghyd ag ymyriadau gwella diogelwch ychwanegol, fel arfer mae angen cyllideb benodol i gefnogi’r ymyriadau hyn yn effeithiol.   Mae’n bwysig cofio bod pecynnau SASH a gwella diogelwch ar y cyfan yn ffordd o gynorthwyo a chefnogi ein tenantiaid sy’n ddioddefwyr cam-drin domestig ac felly, mae’n hanfodol buddsoddi i arbed o ran ein tenantiaid ac ein sefydliadau fel busnes.

Polisïau a Gweithdrefnau

Gall polisïau a gweithdrefnau yn eu tro roi arweiniad i staff ar ba ymyriadau sy’n cael eu caniatáu a’r adnoddau sydd ar gael, a hefyd rhoi gwybodaeth ar sut (a phryd) y gellir defnyddio’r rhain.

Rheolaeth achos

Mae rheolaeth achos yn ymgorffori’r mesurau ac ymyriadau SASH.

Hyfforddi Staff

Mae hyfforddi staff yn thema sy’n codi dro ar ôl tro yn nifer o feysydd blaenoriaeth yn y Map Ymateb Byw Heb Ofn.  Nid yw Cefnogi Diogelwch a Lloches yn y Cartref yn eithriad.  Mae hyfforddi staff yn cefnogi holl agweddau sy’n ymwneud ag ymateb yn effeithiol i gam-drin domestig, yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth staff o’r mater.