9. Cefnogi Staff

Mae Hester a Westmarland (2005) yn awgrymu mecanweithiau cefnogaeth i fod ar waith ar gyfer pob aelod o staff sy’n gweithio gyda phobl sy’n datgelu cam-drin domestig. Rhaid i staff mewn gwasanaethau generig hefyd dderbyn gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth drwy ddulliau amrywiol, fel goruchwyliaeth, adolygiadau parhaus a mewnbwn gan arbenigwyr.   O fewn gwasanaethau generig efallai y byddai hynny’n cynnwys sefydlu pencampwyr wedi’u henwi ar gyfer trais domestig, staff sy’n meddu ar wybodaeth uwch sy’n gallu cefnogi staff eraill.

Trawma dros eraill

Mae Conrad (2011) yn disgrifio trawma dros eraill a thrawma eilaidd fel straen a niwed personol sy’n cael ei achosi wrth geisio cynorthwyo neu eisiau cynorthwyo unigolyn sy’n dioddef trawma.

Cefnogi cydweithwyr sy’n profi cam-drin domestig

Mae’r ddogfen Safelives isod yn nodi’r gefnogaeth y gellir ei gynnig i gydweithwyr yr ydych chi’n meddwl eu bod yn profi cam-drin domestig.   Mae’r rhain yn cynnwys arwyddion allweddol i edrych amdanynt os caiff datgeliad ei wneud, yn ogystal â chwestiynau posib i’w gofyn - os ydych yn tybio bod aelod o staff mewn peryg neu’n dioddef cam-drin domestig.
Gall camau pellach i gefnogi hyn gynnwys sicrhau bod polisi cam-drin domestig o fewn y gweithle wedi’i ysgrifennu a’i weithredu gan reolwr a bod staff yn ei ddeall, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch lle y gellir cyfeirio aelodau o staff ymlaen i dderbyn cymorth pellach tra eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gweithle.