2.7 Hyfforddiant staff

Mae hyfforddiant yn hanfodol er mwyn i staff allu adnabod arwyddion o gam-drin a theimlo yn hyderus am wneud ymholiadau. Rhaid i staff hefyd gael gwybod sut i
ymateb yn sensitif a phriodol i ddatgeliadau, a gwybod sut i weithredu gweithdrefnau amddiffyn eu sefydliad. Mae Bwrdd Amddiffyn Plant De Ddwyrain Cymru yn rhoi cyfleoedd hyfforddi am ddim i staff rheng flaen yn ymwneud â cham-drin domestig. Bydd arnoch angen caniatâd eich rheolwr i ddilyn y cwrs a bydd angen i chi greu cyfrif ar wefan SWESCB. http://www.sewsc.org.uk/index.php?id=48

Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol

Pan ddaeth Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
(Cymru) 2015 (VAWDASV) i rym, cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol fel y siop un stop ar gyfer hyfforddiant staff mewn awdurdodau lleol ac asiantaethau partner perthnasol.
Dylai’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol warantu bod hyfforddiant yn cael ei gyflawni ar draws sectorau ac asiantaethau i weithlu cyfan. Dylai hefyd wneud yr hyfforddiant yn gyson a sicrhau bod y ddeddfwriaeth hon yn fater amddiffyn craidd mewn sefydliadau.

Gofyn a Gweithredu

Cynllun gan Lywodraeth Cymru yw Gofyn a Gweithredu sy’n rhan o’r camau a ddynodwyd ar gyfer asiantaethau statudol yn y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.
Mae Gofyn a Gweithredu yn golygu hyfforddi staff rheng flaen i adnabod arwyddion o gam-drin, i ‘Ofyn’ cwestiynau a chynnal ymholiadau wedi eu targedu pan fyddant yn amau cam-drin, a ‘Gweithredu’, ymateb i ddatgeliadau o gam-drin, gan gynnwys deall y llwybrau cyfeirio priodol. Nid yw’r hyfforddiant Gofyn a Gweithredu ar gael eto i staff ym maes tai.