1.1 Fforymau amlasiantaeth

Mae nifer o grwpiau amlasiantaeth yn gweithredu’n genedlaethol ac yng Ngwent er mwyn ymateb i achosion o gam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod:

Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC)

Mae asiantaethau yn rhannu gwybodaeth am achosion risg uchel o gam-drin domestig ac yn datblygu cynllun gweithredu. Mae tystiolaeth yn dangos bod y mentrau amlasiantaeth hyn yn effeithiol iawn.

Galwadau Cynadleddau Dyddiol Cam-drin Domestig (DACC)

Proses rhannu gwybodaeth a sefydlwyd gan Heddlu Gwent. Llwyddodd y DACC i godi ymwybyddiaeth ymhlith landlordiaid cymdeithasol yn ne-ddwyrain Cymru am nifer yr achosion cam-drin domestig oedd yn digwydd yn eu heiddo.

Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH)

Menter ddiweddar, yn aml yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o asiantaethau, sy’n rhannu gwybodaeth gan helpu i adnabod achosion yn gynnar ac atal niwed sylweddol. Mae sawl model gwahanol o’r mentrau hyn (MASH) yn bodoli.

Adolygiadau Lladdiadau Domestig (DHR)

Mae partneriaethau diogelwch cymunedol lleol yn cynnal adolygiadau lladdiadau domestig; mae’n ofynnol i rai asiantaethau gymryd rhan ynddynt. Yn ddelfrydol, mae trefniadau lleol yn sicrhau bod gwersi a ddysgwyd o’r adolygiadau hyn yn cael eu rhannu drwy rwydweithiau amlasiantaeth lleol.

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC)

Canolfannau atgyfeirio yw’r rhain lle gall pobl sydd wedi dioddef trais ac ymosodiadau rhywiol difrifol dderbyn cyngor meddygol a chwnsela. Gall dioddefwyr hefyd gael archwiliad fforensig a chynorthwyo gydag ymchwiliadau’r heddlu. Mae’r Canolfannau hyn fel arfer yn cynnwys gwasanaeth Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA). Mae’r Canolfannau hyn i’w cael ym mhob rhanbarth yng Nghymru; i gysylltu â’ch SARC neu wasanaeth ISVA lleol neu er mwyn cyfeirio rhywun atynt, cysylltwch â Llinell Gymorth Genedlaethol am ddim Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800

Tîm Gweithredol Gweithwyr Rhyw (SWOT)

Mae’r rhain yn debyg i Gynadleddau Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC) ond gyda phwyslais ar weithwyr rhyw.