1.1 Y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Prif fecanwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yw’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.
Y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yw'r cyntaf o'i fath yn y Deyrnas Unedig ac mae'n pennu'r hyfforddiant addas sydd ei angen yn y sector cyhoeddus i sicrhau bod yr ymateb proffesiynol i gam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod yn gyson ledled Cymru.
Mae'r fframwaith ar hyn o bryd yn y cyfnod mabwysiadu cynnar o fewn y sector cyhoeddus yng Ngwent.