1.3 Y Maes Llafur Arbenigol

Yn ychwanegol at yr hyfforddiant a amlinellwyd ar gyfer grwpiau 2 a 3, mae'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn ymgorffori maes llafur arbenigol, sy'n cynnwys hyfforddiant ar agweddau fel asesiadau risg Cam-drin Domestig, Aflonyddu a Thrais ar sail Anrhydedd, (DASH) a'r Gynhadledd Amlasiantaeth ar Asesu Risg (MARAC).

Ystyrir bod asesiadau risg yn arfer gorau ac yn ffurfio rhan o broses MARAC; mae'n cefnogi ac yn galluogi asiantaethau i wneud penderfyniadau amddiffynadwy. Mae'r offer DASH yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn unol ag ymagwedd arfer da cydnabyddedig i asesu risg.

Rydym yn argymell bod hyfforddiant ychwanegol o'r maes llafur arbenigol yn cael ei ymgorffori i gynlluniau hyfforddi ar gyfer staff dethol yn Grŵp 2 a'r holl staff yng Ngrŵp 3. Mae gwybodaeth well yn cefnogi'r broses o adnabod risgiau a chadw pobl yn ddiogel. Ar yr un pryd, mae unrhyw hyfforddiant ychwanegol yn atgyfnerthu dysgu; gall staff wedyn rannu’r wybodaeth gydag aelodau eraill y tîm.