Creu’r amgylchedd cywir: offeryn i staff

1. Camau Lles

Cofiwch, fel swyddog tai nad oes unrhyw un yn disgwyl i chi ddarparu pecyn achub cynhwysfawr
Darparu ymateb cynnar effeithiol yw’r disgwyl
Mae pob cyswllt yn gyfle i greu lle i weithredu

2. Pethau na ddylech eu gwneud

Peidiwch â bod yn feirniadol
Peidiwch ag ymosod ar gymeriad yr un sy’n cam-drin, trafodwch ymddygiad yn lle hynny
Peidiwch â dweud wrth rywun y dylai adael (efallai nad yw hynny’n ddiogel)
Peidiwch â defnyddio jargon
Peidiwch â defnyddio geiriau fel ‘cam-drin’ neu ‘drais’
Gweithiwch gyda’r cleient bob amser, nid gwneud ar ei ran - esboniwch eich pryderon, trafodwch unrhyw gamau yr ydych yn bwriadu eu cymryd a pham

3. Pethau y dylech eu gwneud

Siaradwch â’r cleient ar ei ben ei hun bob amser
Lluniwch berthynas dda
Gofynnwch gwestiynau agored
Gwrandwch
Crynhowch yr hyn a ddywedwyd i wneud yn siŵr eich bod yn deall
Rhowch wybodaeth ac esboniwch y dewisiadau
Ymdriniwch â phobl ag urddas

4. Gofynnwch gwestiynau

2. Gofynnwch gwestiynau
Rwy’n gweld eich bod wedi cymryd atoch, fyddech chi’n hoffi sôn am y peth?
A oes adegau pan fydd arnoch ofn? (os oes) Allwch chi ddweud wrthyf am hynny?
Allwch chi ddweud wrthyf am y berthynas?
A oes rhywun wedi eich brifo chi erioed (os oes) Sut wnaethon nhw eich brifo?
Pa bethau allith o/allith hi eu dweud wrthych?
A oes gennych rywun y gallwch drafod pethau hefo nhw?
Beth fyddech chi’n hoffi ei weld yn digwydd nesaf?

5. Cynigiwch sicrwydd

Datblygwch neges allweddol
Diolch i chi am rannu hyn gyda mi
Nid eich bai chi yw hyn
Rwyf yma i’ch cefnogi, mae help ar gael
Rwy’n bryderus amdanoch chi a’ch diogelwch chi (a’r plant)
Nid oes neb yn haeddu cael ei frifo na’i drin yn y ffordd honno

6. Ystyriwch brofiad y tenant

A yw’r tenant wedi profi unrhyw un o’r canlynol? (Nid yw’r rhestr yn hollgynhwysol)
Os do i unrhyw un o’r rhain, cyfeiriwch i gael asesiad risg.
Tanseilio hunan barch
Bygythiadau i anafu neu ladd
Bygwth hunanladdiad Galw enwau diraddiol
Digwyddiadau’n cael eu hailadrodd
Gweithredoedd rhywiol trwy orfodaeth
Ymosodiad
Beio am ymddygiad y tramgwyddwr
Stelcio neu aflonyddu
Ynysu oddi wrth deulu a ffrindiau
Dim mynediad at arian
Cael eu rheoli yn eithafol

7. Ystyriaethau pan fydd plant yn rhan o’r sefyllfa

Pan fydd plant, os digwyddodd unrhyw un o’r canlynol ystyriwch atgyfeirio dan y Dyletswydd i Roi Adroddiad.
Bygythiadau o gymryd y plant neu alw gwasanaethau cymdeithasol
Trais neu weiddi y gall y plant fod yn agored iddynt
Sefyllfaoedd pan fydd plentyn wedi brifo ei hun
Plentyn yn dynwared ymddygiad y tramgwyddwr

8. Pryderon cyntaf

Anafiadau neu angen sylw meddygol brys
Sut mae’r cleient yn teimlo
A yw’r cleient yn ddiogel? A yw’r plant yn ddiogel?
Materion iechyd meddwl, alcohol, iaith, anabledd
A yw’r cleient yn feichiog?
Beth all y tramgwyddwr ei gyflawni? A oes hanes o gam-drin?
A yw’r digwyddiadau yn cael eu hailadrodd? A yw’r cam-drin yn gwaethygu?
A oes rhywun yn fwy agored i niwed?

9. Datgelu

Camau yn dilyn datgelu:
Ymateb i unrhyw bryder sy’n codi ar unwaith
Rhoi gwybodaeth a dewisiadau - cyfeirio at y gwasanaethau perthnasol
Amlinellu ffyrdd y gallwch chi fel landlord eu helpu
Cyfeirio am asesiad risg
Trafod unrhyw bryderon amddiffyn gyda’r tenant
Trafod camau SASH, archwilio cynyddu diogelwch
Rhannu/trafod gwybodaeth gyda’r staff/asiantaethau perthnasol
Cwblhau’r atgyfeiriadau perthnasol
Cofnodi’r ffeithiau, defnyddio geiriau’r tenant ei hun pan fydd hynny’n bosibl